Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 616108

TRIO PACK PLASTIC s.r.o.

 • Konanie č. 616108
 • Vydaný 6.11.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 217 z roku 2017 14.11.2017
 • Úpadca TRIO PACK PLASTIC s.r.o.
  IČO: 43884393
  Haburská 49/A
  82101   Bratislava
Správcovia
 • Anett Pirohár, Ing.
  IČO: 41126301
  Bartókova 2/A
  81102   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TRIO PACK PLASTIC s. r. o., so sídlom Haburská 49/A, 821 01 Bratislava, IČO: 43 884 393

Rozhodnutie

Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: TRIO PACK PLASTIC s. r. o., so sídlom Haburská 49/A, 821 01 Bratislava, IČO: 43 884 393 správcu: Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava, zn. správcu: S1534.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/43/2014
 • ICS 1114222306
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová