Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 931509

KINGS CONSULTING s.r.o.

 • Konanie č. 931509
 • Vydaný 12.12.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 240 z roku 2017 18.12.2017
 • Úpadca KINGS CONSULTING s.r.o.
  IČO: 45366187
Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : KINGS CONSULTING s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Družstevná 58, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 45 366 187, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: KINGS CONSULTING s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Družstevná 58, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 45 366 187, takto

Rozhodnutie

Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka KINGS CONSULTING s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Družstevná 58, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 45 366 187.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 31K/31/2017
 • ICS 4117231171
 • Vydal JUDr. Dana Bartová
 • Vydal FN sudca