Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 845242

Railway Casted Components a.s.

 • Konanie č. 845242
 • Vydaný 14.12.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 242 z roku 2017 20.12.2017
 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  05801   Poprad
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901, správcom ktorého je FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 48 002 381, takto

Rozhodnutie

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 48 002 381 nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1.659,70 EUR zloženého dňa 10.03.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 29/2015 ( 25/03-15 ).

Poučenie

Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.

Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.

Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/14/2015
 • ICS 8115205712
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca