Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 845246

Railway Casted Components a.s.

 • Konanie č. 845246
 • Vydaný 14.12.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 242 z roku 2017 20.12.2017
 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  05801   Poprad
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901, správcom ktorého je FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 48 002 381, o paušálnej odmene odvolaného správcu JUDr. Jozefa Jaroščáka st., takto

Rozhodnutie

Správcovi JUDr. Jozefovi Jaroščákovi st., so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, značka správcu S1335, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov n e p r i z n á v a.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/14/2015
 • ICS 8115205712
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca