Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 933640

KINGS CONSULTING s.r.o.

 • Konanie č. 933640
 • Vydaný 21.12.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 1 z roku 2018 2.1.2018
 • Úpadca KINGS CONSULTING s.r.o.
  IČO: 45366187
Správcovia
 • Tomáš Timoranský, Mgr.
  IČO: 51159619
  Slovenská 40
  94002   Nové Zámky
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: KINGS CONSULTING s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Družstevná 58, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 45 366 187, zastúpeného likvidátorom: JUDr. Jozef Majorán, sídlo kancelárie Ľudovíta Štúra 3, 943 01 Levice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: KINGS CONSULTING s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Družstevná 58, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 45 366 187, takto

Rozhodnutie

I. U s t a n o v u j e Mgr. Tomáša Timoranského, sídlo kancelárie správcu Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, za predbežného správcu dlžníkovi KINGS CONSULTING s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Družstevná 58, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 45 366 187.

II. Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 31K/31/2017
 • ICS 4117231171
 • Vydal JUDr. Dana Bartová
 • Vydal FN sudca