Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 629325

Streetline s.r.o.

 • Konanie č. 629325
 • Vydaný 13.2.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 39 z roku 2018 23.2.2018
 • Úpadca Streetline s.r.o.
  IČO: 35929928
  Dvojkrížna 47
  82013   Bratislava 2
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika- Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Streetline s.r.o., so sídlom Dvojkrížna 47, 820 13 Bratislava, IČO: 35929928

Rozhodnutie

Súd priznáva predbežnému správcovi: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s. so sídlom kancelárie Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 003 506, značka Správcu: S1765, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1 500 €, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 48/2017, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 8K/22/2017
 • ICS 1117207949
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca