Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 871719

FEKO s.r.o.

 • Konanie č. 871719
 • Vydaný 6.3.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 50 z roku 2018 12.3.2018
 • Úpadca FEKO s.r.o.
  IČO: 45888051
  03212   Dúbrava 551
 • Navrhovatelia FEKO s.r.o.
  IČO: 45888051
  03212   Dúbrava 551
 • Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Žilina
  Janka Kráľa 2
  01001   Žilina
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FEKO s.r.o., so sídlom: Dúbrava 551, 032 12 Dúbrava, IČO: 45 888 051, na návrh navrhovateľa - veriteľa Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, správcom ktorého je: JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, takto

Rozhodnutie

Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné skutočnosti obsahovať aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka vrátane fotokópii výpisov z účtov.

Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu vždy predložiť správu v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy.

Správca je povinný súdu predložiť a doručiť zoznam pohľadávok proti podstate zostavený podľa § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. do 5 dní od jeho zostavenia, ako aj návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred jeho predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a prílohy, pričom musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.

Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 2K/12/2017
 • ICS 5117218241
 • Vydal Mgr. Oľga Vidovencová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník