Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 869280

OBUV Partizánske, a. s.

 • Konanie č. 869280
 • Vydaný 20.3.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 61 z roku 2018 27.3.2018
 • Úpadca OBUV Partizánske, a. s.
  IČO: 36320595
  Nádražná 891
  95801   Partizánske
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu OBUV Partizánske, a. s. v konkurze so sídlom Nádražná 891, 958 01 Partizánske, IČO 36 320 595, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Barbora Koncová so sídlom kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1792, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, na vstup do konkurzného konania/ resp. potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní takto

Rozhodnutie

Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 76 800,31 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 55 až 78.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 40K/61/2016
 • ICS 3116222461
 • Vydal Mgr. Patricie Kepeňová
 • Vydal FN sudca