Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 865028

Railway Casted Components a.s.

 • Konanie č. 865028
 • Vydaný 16.4.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 77 z roku 2018 20.4.2018
 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  05801   Poprad
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901, správcom ktorého je FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 48 002 381, o návrhu Express Group, a. s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 795 123 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto

Rozhodnutie

I. potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov, zapísaných v zozname pohľadávok pod por. č. 703, z pôvodného veriteľa Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 457 voči úpadcovi: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901 na navrhovateľa Express Group, a. s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 795 123 v celkovej výške 106.066,36 EUR.

II. potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov, zapísaných v zozname pohľadávok pod por. č. 360, 361, 364 - 411, z pôvodného veriteľa Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 457 voči úpadcovi: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901 na navrhovateľa Express Group, a. s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 795 123 v celkovej výške 102.866,84 EUR.

III. potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov, zapísaných v zozname pohľadávok pod por. č. 704, z pôvodného veriteľa Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 457 voči úpadcovi: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901 na navrhovateľa Express Group, a. s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 795 123 v celkovej výške 91.495,62 EUR.

IV. potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov, zapísaných v zozname pohľadávok pod por. č. 363, z pôvodného veriteľa Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 457 voči úpadcovi: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901 na navrhovateľa Express Group, a. s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 795 123 v celkovej výške 3.335.745,56 EUR.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.

Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/14/2015
 • ICS 8115205712
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca