Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 872695

OBUV Partizánske, a. s.

 • Konanie č. 872695
 • Vydaný 17.4.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 78 z roku 2018 23.4.2018
 • Úpadca OBUV Partizánske, a. s.
  IČO: 36320595
  Nádražná 891
  95801   Partizánske
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu OBUV Partizánske, a. s. v konkurze so sídlom Nádražná 891, 958 01 Partizánske, IČO 36 320 595, uznesením č.k. 40K/61/2016-272 zo dňa 20.03.2018 povolil vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, IČO 42 499 500 a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 76 800,31 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 55 až 78.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.04.2018.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 40K/61/2016
 • ICS 3116222461
 • Vydal JUDr. Natália Záhorová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník