Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 954220

ELEKTROKARBON a.s.

 • Konanie č. 954220
 • Vydaný 19.4.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 81 z roku 2018 26.4.2018
 • Úpadca ELEKTROKARBON a.s.
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  95522   Topoľčany
Správcovia
 • B.F.B. správcovská, v.o.s.
  IČO: 36832006
  Radlinského 50
  92101   Piešťany
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ELEKTROKARBON, a.s., so sídlom Topoľčany, Tovarnícka č. 412, IČO: 31412432, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: ELEKTROKARBON, a.s., so sídlom Topoľčany, Tovarnícka č. 412, IČO: 31412432, takto

Rozhodnutie

I/ V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: ELEKTROKARBON, a.s., so sídlom Topoľčany, Tovarnícka č. 412, IČO: 31412432.

II/ Z a č í n a hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

III/ Ustanovuje do funkcie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36832006, so sídlom kancelárie: Nitra, Mostná č. 13.

IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, na predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn. 27K/3/2018. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / v ďalšom texte len ZoKR / ). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 28 ods. 6 ZoKR ). Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

V/ Ukladá správcovi povinnosť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych zahraničných veriteľov dlžníka: ELEKTROKARBON, a.s., so sídlom Topoľčany, Tovarnícka č. 412, IČO: 31412432, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.

VI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ). Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )

VII/ Súd poučuje veriteľov, že prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk /.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. ( § 29 ods. 6 ZoKR ).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne ( § 28 ods. 4 ZoKR ).

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením

zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva ( § 29 ods. 2 ZoKR ).

K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť ( § 30 ods. 2 ZoKR ).

Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky ( § 28 ods. 5 ZoKR ). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky ( § 29 ods. 3 ZoKR ).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate ( § 28 ods. 7, ods. 8 ZoKR ).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou ( § 29 ods. 5 ZoKR ).

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom ( § 23 ods. 1 ZoKR ). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).

Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 27K/3/2018
 • ICS 4118203643
 • Vydal JUDr. Renáta Šišková
 • Vydal FN sudca