Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 955003

KINGS CONSULTING s.r.o.

 • Konanie č. 955003
 • Vydaný 25.4.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 84 z roku 2018 2.5.2018
 • Úpadca KINGS CONSULTING s.r.o.
  IČO: 45366187
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : KINGS CONSULTING s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Družstevná 58, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 45 366 187, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : KINGS CONSULTING s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Družstevná 58, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 45 366 187, o odmene a výdavkoch predbežného správcu takto

Rozhodnutie

I. P r i z n á v a predbežnému správcovi Mgr. Tomášovi Timoranskému, so sídlom kancelárie správcu Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, paušálnu náhradu výdavkov v sume 1 500,00 eur.

II. Zoltán Károly Kovács, bytom Baross utca 7, 1174 Budapest, Maďarská republika j e p o v i n n ý zaplatiť predbežnému správcovi Mgr. Tomášovi Timoranskému, so sídlom kancelárie správcu Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky paušálnu náhradu výdavkov v sume 1 500,00 eur, do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 363 C.s.p.)

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 31K/31/2017
 • ICS 4117231171
 • Vydal JUDr. Dana Bartová
 • Vydal FN sudca