Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 881033

MM KREDIT, s.r.o. "v likvidácii"

 • Konanie č. 881033
 • Vydaný 14.6.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 118 z roku 2018 20.6.2018
 • Úpadca MM KREDIT, s.r.o. "v likvidácii"
  IČO: 46842128
  Rozkvet 2043/84
  01701   Považská Bystrica
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť MM KREDIT, s. r. o. v konkurze so sídlom Rozkvet 2043/84, 017 01 Považská Bystrica, IČO 46 842 128, ktorého správcom je JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňova so sídlom kancelárie Komenského 49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372, o návrhu predbežného správcu na priznanie paušálnej odmeny výdavkov vo výške 1500 eur, takto

Rozhodnutie

I. Predbežnému správcovi JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňova so sídlom kancelárie Komenského 49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372 sa priznáva paušálna odmena vo výške 450,- eur a náhrada preukázaných výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka vo výške 0,- eur.

II. Vo zvyšnej časti sa návrh predbežnej správkyne z a m i e t a.

III. Monika Moravíková, nar. 04.07.1982, trvale bytom Šándorova 3201/17, 821 03 Bratislava - Ružinov, ktorá vykonáva funkciu štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti MM KREDIT, s. r. o. v konkurze so sídlom Rozkvet 2043/84, 017 01 Považská Bystrica, IČO 46 842 128 je povinná zaplatiť predbežnému správcovi JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňova so sídlom kancelárie Komenského 49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372 paušálna odmena vo výške 450,- eur a náhrada preukázaných výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka vo výške 0,- eur do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku ďalej ako CSP). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

- neboli splnené procesné podmienky,

- súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,

- rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,

- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

- súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

- súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

- zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo

- rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci

(§ 365 ods. 1 CSP).

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/9/2017
 • ICS 3117221508
 • Vydal JUDr. Hana Hubináková
 • Vydal FN sudca