Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 966169

ELEKTROKARBON a.s.

 • Konanie č. 966169
 • Vydaný 22.6.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 124 z roku 2018 28.6.2018
 • Úpadca ELEKTROKARBON a.s.
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  95522   Topoľčany
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ELEKTROKARBON, a.s., so sídlom Topoľčany, Tovarnícka č. 412, IČO: 31412432, ktorého správcom je: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36832006, so sídlom kancelárie: Nitra, Mostná č. 13, o prihláškach predložených správcom, takto

Rozhodnutie

I/ U r č u j e, že podanie veriteľa: Štefan Seč, so sídlom Senec, Slávičia č. 5091/2, IČO: 41465521, zo dňa 15.05.2018, ktorým si veriteľ uplatňuje pohľadávky v celkovej výške 1.525,- eur, sa za prihlášku nepovažuje a na toto podanie sa ako na prihlášku n e p r i h l i a d a.

II/ U r č u j e, že podanie veriteľa: BEST - Slowakia s.r.o., so sídlom Kysucké Nové Mesto, Družstevná č. 2909/14, IČO: 36384232, zo dňa 15.05.2018, ktorým si veriteľ uplatňuje pohľadávky v celkovej výške 2.222,94 eur, sa za prihlášku nepovažuje a na toto podanie sa ako na prihlášku n e p r i h l i a d a.

III/ U r č u j e, že podanie veriteľa: RESORBENT, s.r.o., so sídlom Moravská Ostrava, Havlíčkovo Nábřeží č. 2728/38, IČO: 25830694, zo dňa 22.05.2018, ktorým si veriteľ uplatňuje pohľadávky v celkovej výške 251,80 eur, sa za prihlášku považuje a na toto podanie sa ako na prihlášku p r i h l i a d a.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 27K/3/2018
 • ICS 4118203643
 • Vydal JUDr. Renáta Šišková
 • Vydal FN sudca