Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 708008

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA,

 • Konanie č. 708008
 • Vydaný 10.8.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 160 z roku 2018 20.8.2018
 • Úpadca AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA,
  IČO: 36267805
  Leninova 1
  92522   Veľké Úľany
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 36 267 805, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 16552/T, správcom majetku ktorého je Ing. Peter Veselovský, so sídlom kancelárie: A. Bernoláka 6, Ružomberok, o odvolaní správcu z funkcie, takto

Rozhodnutie

Súd o d v o l á v a Ing. Peter Veselovský, so sídlom kancelárie: A. Bernoláka 6, Ružomberok z funkcie správcu úpadcu: AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 36 267 805.

Súd u k l a d á odvolanému správcovi povinnosť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.

Súd z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 07.09.2018 o 08.30 hod., ktorá sa uskutoční na Okresnom súde Trnava, miestnosť č. 238, s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov

2. Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR

3. Rôzne, záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 36K/33/2014
 • ICS 2114227429
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN Sudca