Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 708182

Trnavské automobilové závody, š.p. v likvidácii

Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, Trnava, IČO: 00 009 199, správcom majetku ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, Sladovnícka 13, Trnava, o návrhu NOBAPAN, spol. s r.o., IČO: 36 372 081, so sídlom Hany Meličkovej 27, 841 05 Bratislava, na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto

Rozhodnutie

Súd návrh navrhovateľa - veriteľa: NOBAPAN, spol. s r.o., so sídlom Hany Meličkovej 27, 841 05 Bratislava, IČO: 36 372 081 na potvrdenie prevodu pohľadávky z veriteľa: KK Development, spol. s r.o., so sídlom Komárňanská 71, 821 09 Bratislava, IČO: 31 343 104, z a m i e t a.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

  • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
  • Spisová značka 25K/2/2007
  • ICS 2107219194
  • Vydal JUDr. Dagmar Valocká
  • Vydal FN sudca