Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 974772

ELEKTROKARBON a.s.

 • Konanie č. 974772
 • Vydaný 8.8.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 161 z roku 2018 21.8.2018
 • Úpadca ELEKTROKARBON a.s.
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  95522   Topoľčany
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu úpadcu : ELEKTROKARBON, a.s., so sídlom Topoľčany, Tovarnícka č. 412, IČO: 31412432, ktorého správcom je: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36832006, so sídlom kancelárie: Nitra, Mostná č. 13, o určení paušálnej odmeny správcu, takto

Rozhodnutie

I. P r i z n á v a správcovi B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36832006, so sídlom kancelárie: Nitra, Mostná č. 13, paušálnu odmenu v sume 7 920,00 eur.

II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36832006, so sídlom kancelárie: Nitra, Mostná č. 13, časť paušálnej odmeny v sume 1 500,00 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 13/2018 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

: Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť. Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.

Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).

V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.

Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 27K/3/2018
 • ICS 4118203643
 • Vydal Mgr. Juraj Kopper
 • Vydal FN vyšší súdny úradník