Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 653802

VOKAS, spol. s r.o.

 • Konanie č. 653802
 • Vydaný 20.8.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 172 z roku 2018 6.9.2018
 • Úpadca VOKAS, spol. s r.o.
  IČO: 35798106
  Mierová 54
  90044   Tomášov
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VOKAS spol. s.r.o., Mierová 54, 900 44 Tomášov, IČO: 35 798 106, správcom ktorého je

Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie Krížna 38, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 1211, o návrhu obchodnej spoločnosti: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania,

Rozhodnutie

Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava, s pohľadávkou vo výške 76,34 Eur.

Poučenie

Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/76/2009
 • ICS 1109251256
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca