Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 653885

BESTAFE s. r. o.

 • Konanie č. 653885
 • Vydaný 3.9.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 173 z roku 2018 7.9.2018
 • Úpadca BESTAFE s. r. o.
  IČO: 47588373
  Pannónska 14
  90021   Svätý Jur
 • Navrhovatelia BESTAFE s. r. o.
  IČO: 47588373
  Pannónska 14
  90021   Svätý Jur
 • Ing. Ľuboš Janček
  Dubová 3156/14
  90025   Chorvátsky Grob
Správcovia
 • Ľuboš Janček, Ing.
  IČO: 42127360
  Astrová 759/12
  82101   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BESTAFE spol., s.r.o., so sídlom Panónska 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47 588 373 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BESTAFE spol., s.r.o., so sídlom Panónska 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47 588 373, takto

Rozhodnutie

I. Súd ustanovuje dlžníkovi: BESTAFE spol., s.r.o., so sídlom Panónska 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47 588 373, predbežného správcu: Ing. Ľuboš Janček so sídlom Chorvátsky Grob, 900 25, Dubová 3156/14, zn.sp.: S 1214.

II. Súd ukladá správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZoKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 37K/65/2018
 • ICS 1118213637
 • Vydal JUDr. Vladimír Sklenka
 • Vydal FN sudca