Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 984307

ELEKTROKARBON a.s.

 • Konanie č. 984307
 • Vydaný 10.10.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 201 z roku 2018 17.10.2018
 • Úpadca ELEKTROKARBON a.s.
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  95522   Topoľčany
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : ELEKTROKARBON, a.s., IČO: 31412432, so sídlom Tovarnícka č. 412, 955 22 Topoľčany, ktorého správcom je: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Mostná č. 13, 949 01 Nitra, o návrhu navrhovateľa Ingred, s.r.o., IČO: 48 079 103, so sídlom Lužná 6, 851 04 Bratislava, na vstup do konania, takto

Rozhodnutie

P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Ingred, s.r.o., IČO: 48 079 103, so sídlom Lužná 6, 851 04 Bratislava do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, s prihlásenou pohľadávkou v sume 194 446,92 eura.

Poučenie

Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 27K/3/2018
 • ICS 4118203643
 • Vydal Mgr. Juraj Kopper
 • Vydal FN vyšší súdny úradník