Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1595610

SIGMA SLOVAKIA, spol.s r.o.

 • Konanie č. 1595610
 • Vydaný 15.10.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2018 19.10.2018
 • Úpadca SIGMA SLOVAKIA, spol.s r.o.
  IČO: 36527980
  Zvolenská cesta 14/1769
  97401   Banská Bystrica
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, IČO: 36 527 980, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 7162/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Rozhodnutie

Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, IČO: 36 527 980

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 2K/13/2018
 • ICS 6118346235
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN sudca