Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 896070

MM KREDIT, s.r.o. "v likvidácii"

 • Konanie č. 896070
 • Vydaný 18.10.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 206 z roku 2018 24.10.2018
 • Úpadca MM KREDIT, s.r.o. "v likvidácii"
  IČO: 46842128
  Rozkvet 2043/84
  01701   Považská Bystrica
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MM KREDIT, s. r. o. v konkurze so sídlom Rozkvet 2043/84, 017 01 Považská Bystrica, IČO 46 842 128, ktorého správcom je JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová so sídlom kancelárie Komenského 49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu na speňažovanie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, takto

Rozhodnutie

Z á v ä z n ý p o k y n o postupe správcu pri speňažovaní majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu a to hnuteľného majetku úpadcu zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 131/2018 dňa 10.07.2018 pod položkou K048742 pod poradovými číslami 1,2,3, ako súbor spolu v súpisovej hodnote 150 eur (ďalej len predmet) za nasledovných podmienok:

I. Spôsob speňažovania: formou verejného ponukového konania podľa ustanovenia

§ 92 ods. 1 písm. d) zák. č. 7/2005 Z.z. ako s ú b o r v e c í :

- v 1. kole za najvyššiu ponuku, najmenej vo výške 100 % súpisovej hodnoty predmetu,

- v 2. kole za najvyššiu ponuku, najmenej vo výške 50 % súpisovej hodnoty predmetu,

- v 3. kole za najvyššiu ponuku,

- v 4. kole priamym predajom z voľnej ruky ako súbor vecí alebo jednotlivo.

II. Podmienky speňažovania :

- správca zverejní oznam o každom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku, na úradnej tabuli správcu a obce Považská Bystrica, s minimálnym obsahom oznamu: nezameniteľne označený predmet predaja a výšku minimálnej ceny, za ktorú je možné v danom kole predmet predaja nadobudnúť a poučenie o tom, od kedy do kedy a kde môže záujemca získať podrobné informácie o podmienkach verejného ponukového konania (ktorých obsahom je lehota na podanie ponúk, spôsob a miesto doručenia ponúk, termín otvárania obálok, lehota na vyhodnotenie ponúk atď.).

III. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk :

- podrobnosti o predávanom majetku uvedie správca v podmienkach predaja,

- na vyžiadanie záujemca obdrží v čase a na mieste uvedenom v ozname o verejnom ponukovom konaní podmienky ponukového konania, dohodu o zmluvnej pokute, súpis majetku spoločne s fotografiami a súpisovými hodnotami hnuteľných vecí, a to za úhradu, ktorú určí správca v rozsahu za každý jednotlivý výtlačok podmienok ponukového konania,

- na vyžiadanie záujemcu je možné vykonať obhliadky hnuteľných vecí na mieste, prípadne poskytnúť iné informácie o speňažovanom majetku,

- správca je povinný každému záujemcovi odovzdať vopred pripravenú písomnú dohodu o zmluvnej pokute, obsahom ktorej bude povinnosť záujemcu uhradiť k rukám správcu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ponúknutej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej podstaty úpadcu a to v prípade, ak bude vyhodnotený ako úspešný a poruší povinnosť uhradiť celú kúpnu cenu včas podľa pokynov správcu,

- zmluvnú pokutu je možné započítať s prijatou zálohou v zmysle týchto podmienok,

- ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr v deň a hodinu určenú správcom na adresu správcu uverejnenú v inzeráte, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené,

- ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením " konkurz 38K/9/2017 - neotvárať",

- každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa všetky jeho ponuky na tento predmet predaja odmietnu,

- riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať a zobrať späť.

IV. Obsah ponuky :

- označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia)

- označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v súpise majetku určeného na predaj,

- návrh kúpnej ceny,

- fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, príp. iného registra, osvedčujúci postavenie záujemcu, nie staršieho ako 30 dní odo dňa podania ponuky; v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa fotokópiu občianskeho preukazu,

- doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu na účet určený správcom vo výške 10 % navrhovanej kúpnej ceny (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie preddavku),

- doklad preukazujúci finančné krytie na zaplatenie zostatku kúpnej ceny (výpis z účtu, vinkulácia, zmluva o pôžičke, príp. iný osvedčujúci doklad),

- oznámenie čísla účtu, respektíve spôsob vrátenia zaplateného preddavku na kúpnu cenu v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní neúspešný,

- ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu z Obchodného registra,

- riadne podpísanú dohodu o zmluvnej pokute záujemcom.

V. Vyhodnotenie ponúk :

- Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa uskutoční do 3 dní od skončenia ponukového kola v kancelárii správcu. Otvárania obálok sa môže zúčastniť každý veriteľ,

- správca vyhotoví z otvárania obálok úradný záznam, ktorý sa založí do správcovského spisu,

- rovnopis úradného záznamu po skončení otvárania obálok správca odovzdá/odošle veriteľskému výboru spolu s fotokópiou každej doručenej ponuky s prílohami,

- správca vyhodnotí ponuky v termíne, ktorý bude zverejnený v ozname o ponukovom konaní a vyhotoví o tom úradný záznam,

- víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu; ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk; v takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, ak záujemcovia ponuky nezvýšia, má pri zhode ponúk prednosť záujemca, ktorého ponuka bola správcovi doručená skôr,

- víťaza ponukového konania spolu s ponúknutou kúpnou cenou správca bezodkladne oznámi konkurznému súdu,

- pokiaľ nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvu z dôvodov na strane záujemcu, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný, správca osloví s návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy v poradí ďalšieho úspešného záujemcu, ktorý riadne splnil všetky podmienky ponukového konania,

- v prípade neprimerane nízkej kúpnej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť,

- neúspešným záujemcom ponukového konania správca vráti zaplatené finančné prostriedky na kúpnu cenu v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,

- v prípade, ak záujemca, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný, odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, správca je povinný vrátiť uhradené finančné prostriedky na kúpnu cenu tomuto záujemcovi najneskôr do 7 dní od oznámenia o odmietnutí uzavrieť kúpnu zmluvu,

- majetok, ktorý nebude možné speňažiť uvedeným spôsobom, môže správca po schválení veriteľským výborom vylúčiť zo súpisu majetku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.

(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/9/2017
 • ICS 3117221508
 • Vydal JUDr. Hana Hubináková
 • Vydal FN sudca