Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 987084

ELEKTROKARBON a.s.

 • Konanie č. 987084
 • Vydaný 24.10.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 212 z roku 2018 5.11.2018
 • Úpadca ELEKTROKARBON a.s.
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  95522   Topoľčany
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ELEKTROKARBON, a.s., so sídlom Topoľčany, Tovarnícka č. 412, IČO: 31412432, ktorého správcom je: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36832006, so sídlom kancelárie: Nitra, Mostná č. 13, o prihláške predloženej správcom, takto

Rozhodnutie

U r č u j e, že podanie veriteľa: Ing. Karol Billík, bytom Výčapy - Opatovce č. 144, zo dňa 16.10.2018, ktorým si veriteľ uplatňuje pohľadávky v neuvedenej výške, sa za prihlášku nepovažuje a na toto podanie sa ako na prihlášku n e p r i h l i a d a.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 27K/3/2018
 • ICS 4118203643
 • Vydal JUDr. Renáta Šišková
 • Vydal FN sudca