Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 899333

TSconsult s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 899333
 • Vydaný 12.11.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 222 z roku 2018 19.11.2018
 • Úpadca TSconsult s.r.o. v likvidácii
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91101   Trenčín
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť TSconsult, s. r. o. v konkurze so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 329 576, uznaného za malý, ktorého správcom je obchodná spoločnosť HMG Recovery, k. s. so sídlom kancelárie Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO 46 333 908, značka správcu S1565, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov takto

Rozhodnutie

Správcovi obchodnej spoločnosti HMG Recovery, k. s. so sídlom kancelárie Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO 46 333 908, značka správcu S1565 sa priznáva paušálna odmena vo výške 7 966,54 eura.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 29K/7/2013
 • ICS 3113208379
 • Vydal JUDr. Michal Fiala
 • Vydal FN sudca