Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 993691

PETERSON SK, s.r.o.

 • Konanie č. 993691
 • Vydaný 28.11.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 235 z roku 2018 6.12.2018
 • Úpadca PETERSON SK, s.r.o.
  IČO: 45888523
  Jesenského 2
  94901   Nitra
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PETERSON- AUTODIELY s.r.o. „v reštrukturalizácii“ so sídlom Jesenského 2, 949 01 Nitra, IČO: 45 888 523 (do 16.5.2018 s obchodným menom PETERSON SK, s.r.o.) , o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto

Rozhodnutie

I. P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka: PETERSON- AUTODIELY s.r.o. „v reštrukturalizácii“ so sídlom Jesenského 2, 949 01 Nitra, IČO: 45 888 523, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza veriteľov dňa 5.11.2018, a ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.

II. K o n č í reštrukturalizáciu dlžníka : PETERSON- AUTODIELY s.r.o.

„v reštrukturalizácii“ so sídlom Jesenského 2, 949 01 Nitra, IČO: 45 888 523.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia

v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 32R/1/2018
 • ICS 4118200943
 • Vydal JUDr. Ľubica Farkašová
 • Vydal FN sudca