Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 916871

TD improve, s.r.o.

 • Konanie č. 916871
 • Vydaný 8.1.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 9 z roku 2019 14.1.2019
 • Úpadca TD improve, s.r.o.
  IČO: 46701109
  Cesta k lesu 10288/22
  03601   Martin
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TD improve, s.r.o., so sídlom Cesta k lesu 10288/22, 036 01 Martin, IČO: 46 701 109, správcom ktorého je: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., so sídlom kancelárie: P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny, takto

Rozhodnutie

P r i z n á v a správcovi: JUDr. Milote Ferenčíkovej, PhD., so sídlom kancelárie: P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2 300 eur.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 9K/4/2018
 • ICS 5118211701
 • Vydal Mgr. Antónia Ďuranová
 • Vydal FN sudca