Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 669505

VOKAS, spol. s r.o.

 • Konanie č. 669505
 • Vydaný 16.1.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 18 z roku 2019 25.1.2019
 • Úpadca VOKAS, spol. s r.o.
  IČO: 35798106
  Mierová 54
  90044   Tomášov
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VOKAS spol. s.r.o., Mierová 54, 900 44 Tomášov, IČO: 35 798 106, správcom ktorého je Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie Krížna 38, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 1211, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov

Rozhodnutie

Súd priznáva správcovi: Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie Krížna 38, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 1211, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 4.647,15 Eur.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/76/2009
 • ICS 1109251256
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca