Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 672971

BESTAFE s. r. o.

 • Konanie č. 672971
 • Vydaný 11.2.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 34 z roku 2019 18.2.2019
 • Úpadca BESTAFE s. r. o.
  IČO: 47588373
  Pannónska 14
  90021   Svätý Jur
 • Navrhovatelia BESTAFE s. r. o.
  IČO: 47588373
  Pannónska 14
  90021   Svätý Jur
 • Ing. Ľuboš Janček
  Dubová 3156/14
  90025   Chorvátsky Grob
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BESTAFE s.r.o. "v konkurze", so sídlom Pannónska 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47 588 373 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BESTAFE s.r.o. "v konkurze", so sídlom Pannónska 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47 588 373,

Rozhodnutie

Súd priznáva predbežnému správcovi: Ing. Ľuboš Janček so sídlom Chorvátsky Grob, 900 25, Dubová 3156/14, zn.sp.: S 1214, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1500 €, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 277/2018, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí byť podpísané a datované, musí byť predložené s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 37K/65/2018
 • ICS 1118213637
 • Vydal JUDr. Vladimír Sklenka
 • Vydal FN sudca