Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1692209

SIGMA SLOVAKIA, spol.s r.o.

 • Konanie č. 1692209
 • Vydaný 18.02.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 38 z roku 2019 22.2.2019
 • Úpadca SIGMA SLOVAKIA, spol.s r.o.
  IČO: 36527980
  Zvolenská cesta 14/1769
  97401   Banská Bystrica
 • Navrhovatelia SIGMA SLOVAKIA, spol.s r.o.
  IČO: 36527980
  Zvolenská cesta 14/1769
  97401   Banská Bystrica
 • Ivan Kotleba
  IČO: 48485357
  Kukučínova 19
  97401   Banská Bystrica
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, IČO: 36 527 980, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ivan Kotleba, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Kukučínova 18, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto

Rozhodnutie

Súd p r i z n á v a JUDr. Ivanovi Kotlebovi, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Kukučínova 18 paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 4 600,- Eur a 20% DPH, t.j. 920,- Eur, spolu 5 520,- Eur

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 2K/13/2018
 • ICS 6118346235
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN sudca