Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 676816

MAOP s.r.o.

 • Konanie č. 676816
 • Vydaný 6.3.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 52 z roku 2019 14.3.2019
 • Úpadca MAOP s.r.o.
  IČO: 46390910
  Závadská 8
  83106   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MAOP s.r.o., Závadská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 46 390 910, správcom ktorého je INSOLVENCY GROUP, k. s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S1768, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku,

Rozhodnutie

I. Súd konkurz na majetok úpadcu: MAOP s.r.o., Závadská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 46 390 910, zrušuje pre nedostatok majetku.

II. Súd nepriznáva správcovi: INSOLVENCY GROUP, k. s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S1768, odmenu z výťažku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.

Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 8K/34/2017
 • ICS 1117217053
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca