Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 677498

1. SENIOR CITY, a. s.

 • Konanie č. 677498
 • Vydaný 12.3.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 55 z roku 2019 19.3.2019
 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  81103   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa CURTIS, s.r.o., so sídlom Mierové námestie 24, 911 01 Trenčín, IČO: 45 445 851 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943,

Rozhodnutie

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,

e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 8K/7/2019
 • ICS 1119202616
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca