Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1711211

SIGMA SLOVAKIA, spol.s r.o.

 • Konanie č. 1711211
 • Vydaný 14.03.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 56 z roku 2019 20.3.2019
 • Úpadca SIGMA SLOVAKIA, spol.s r.o.
  IČO: 36527980
  Zvolenská cesta 14/1769
  97401   Banská Bystrica
 • Navrhovatelia SIGMA SLOVAKIA, spol.s r.o.
  IČO: 36527980
  Zvolenská cesta 14/1769
  97401   Banská Bystrica
 • Ivan Kotleba
  IČO: 48485357
  Kukučínova 18
  97401   Banská Bystrica
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, IČO: 36 527 980, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ivan Kotleba, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Kukučínova 18, vo veci uloženia záväzného pokynu, takto

Rozhodnutie

U d e ľ u j e správcovi konkurznej podstaty súhlas na odpredaj majetku úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 7/2019 dňa 10. 01. 2019 ako I. HNUTEĽNÉ VECI pod poradovým číslom 1. až 79. a II. POHĽADÁVKY pod poradovým číslom 1. a 2., vo forme ponukového konania za podmienok určených správcom v ozname o ponukovom konaní, ktorý správca uverejní v Obchodnom vestníku. Správca je oprávnený odpredať vyššie uvedený majetok úpadcu ako súbor vecí (ako celok), v prvom kole za 100% súpisovej hodnoty, v prípadnom druhom kole za nie menej ako 75% súpisovej hodnoty, v prípadnom treťom kole za nie menej ako 50% súpisovej hodnoty a v prípadnom štvrtom kole za najvyššiu ponuku, nie však za menej ako 5% súpisovej hodnoty. Lehota na predkladanie ponúk na kúpu vyššie uvedeného majetku úpadcu, ktorý tvorí konkurznú podstatu, určená správcom, nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní. O výsledku ponukového kola je správca povinný súd bezodkladne informovať. Správca je oprávnený odmietnuť ponuku zjavne neprimeranú.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 2K/13/2018
 • ICS 6118346235
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN sudca