Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 903091

C.LT.W. Finance s.r.o.

 • Konanie č. 903091
 • Vydaný 18.3.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 59 z roku 2019 25.3.2019
 • Úpadca C.LT.W. Finance s.r.o.
  IČO: 36742431
  Bukureštská 7
  04013   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: C.LT.W. Finance s.r.o., so sídlom Bukureštská 7, 040 13 Košice, IČO: 36 742 431 o návrhu správcu podstaty: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1714 na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto

Rozhodnutie

Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: C.LT.W. Finance s.r.o., so sídlom Bukureštská 7, 040 13 Košice, IČO: 36 742 431 pre nedostatok majetku.

N e p r i z n á v a správcovi podstaty : JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1714 náhradu výdavkov správcu podstaty.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 363 CSP).

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 30K/24/2015
 • ICS 7115216061
 • Vydal JUDr. Pavel Varga