Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 907724

C.LT.W. Finance s.r.o.

 • Konanie č. 907724
 • Vydaný 15.4.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 80 z roku 2019 25.4.2019
 • Úpadca C.LT.W. Finance s.r.o.
  IČO: 36742431
  Bukureštská 7
  04013   Košice
Druh
Oznam
Oznam

O Z N A M

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : C.LT.W. Finance s.r.o., so sídlom Bukureštská 7, 040 13 Košice, IČO: 36 742 431 o návrhu správcu podstaty: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1714, na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku uznesením zo dňa 18.03.2019 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: C.LT.W. Finance s.r.o., so sídlom Bukureštská 7, 040 13 Košice, IČO: 36 742 431 pre nedostatok majetku.

N e p r i z n a l správcovi podstaty JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1714 náhradu výdavkov správcu podstaty.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.04.2019

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 30K/24/2015
 • ICS 7115216061
 • Vydal JUDr. Mária Hiščáková