Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 742809

BRENNE

 • Konanie č. 742809
 • Vydaný 6.5.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 91 z roku 2019 14.5.2019
 • Úpadca BRENNE
  IČO: 35869119
  Tomášikova 17
  91701   Trnava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BRENNE, s.r.o., so sídlom Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava, IČO: 35 869 119, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 26277/T, ktorého predbežným správcom je Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie Čilitovská 12, 931 01 Šamorín, IČO: 40 351 165, značka správcu: S1353, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Rozhodnutie

I. Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: BRENNE, s.r.o., so sídlom Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava, IČO: 35 869 119, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 26277/T.

II. Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie Čilitovská 12, 931 01 Šamorín, IČO: 40 351 165, značka správcu: S1353.

I. Súd v y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Trnava k sp. zn. 36K/16/2018. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku..

II. Súd z a č í n a hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.

III. Súd u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských štátov.

IV. Súd p o u č u j e účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (198 ods. 1 ZKR).

Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 36K/16/2018
 • ICS 2118209670
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN Sudca