Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 911049

MAURIS, spol. s r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 911049
 • Vydaný 13.5.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 94 z roku 2019 17.5.2019
 • Úpadca MAURIS, spol. s r.o. v likvidácii
  IČO: 31688870
  Pri Prachárni 15
  040 13   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: MAURIS, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom: Pri Prachárni 15, Košice, IČO: 31 688 870, v zastúpení: ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. - likvidátor, so sídlom: Národná tr. 4, 040 01 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: MAURIS, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom: Pri Prachárni 15, Košice, IČO: 31 688 870.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.

Začatie konkurzného konania má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,

e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 31K/8/2019
 • ICS 7119203522
 • Vydal JUDr. Július Tóth