Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 746678

HanSpa Medica

 • Konanie č. 746678
 • Vydaný 14.5.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 110 z roku 2019 10.6.2019
 • Úpadca HanSpa Medica
  IČO: 44946911
  Robotnícka 57/19
  90501   Senica
Druh
Uznesenie
Hlavička

Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Eugena Palášthyho a členiek senátu JUDr. Lýdie Noskovičovej a JUDr. Moniky Školníkovej, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HanSpa Medica, spol. s r.o., Robotnícka 57/19, 905 01 Senica, IČO: 44 946 911, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 24312/T, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta, na odvolanie veriteľa Ing. Borisa Hanáka, Senica, ako aj na odvolanie správcu konkurznej podstaty, proti uzneseniu Okresného súdu Trnava zo dňa 14.11.2018, vydané v konaní pod č.k. 23K/31/2015-482, takto

Rozhodnutie

I. Odvolací súd odvolaním napadnutý výrok 1. uznesenia Okresného súdu Trnava zo dňa 14.11.2018, vydané v konaní pod č.k. 23K/31/2015-482, potvrdzuje.

II. Odvolací súd odvolaním napadnutý výrok 2. a 3. uznesenia Okresného súdu Trnava zo dňa 14.11.2018, vydané v konaní pod č.k. 23K/31/2015-482, zrušuje a vec vracia súdu prvej inštancie na nové konanie.

III. Náhrada trov odvolacieho konania sa nepriznáva žiadnemu zo strán odvolacieho konania.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP), v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodol v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia oprávneného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá len v prípadoch vymedzených § 429 ods. 2 CSP.

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh), (§ 428 CSP).

Nesplnenie náležitostí vyžadovaných v § 428 a § 429 CSP má za následok odmietnutie dovolania (§ 447 písm. d/, e/ CSP).

 • Súd Krajský súd v Bratislave
 • Spisová značka 23K/31/2015
 • ICS 2115224609
 • Vydal JUDr. Eugen Palášthy
 • Vydal FN predseda senátu