Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 690954

1. SENIOR CITY, a. s.

 • Konanie č. 690954
 • Vydaný 24.6.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 126 z roku 2019 2.7.2019
 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  81103   Bratislava
 • Navrhovatelia 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  81103   Bratislava
 • CURTIS, s. r. o.
  IČO: 45445851
  Mierové námestie 24
  91101   Trenčín
 • Mgr. Tomáš Michnica
  01001   Žilina
 • JURIKA & KELTOŠ
 • Bugan
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa CURTIS, s.r.o., so sídlom Mierové námestie 24, 911 01 Trenčín, IČO: 45 445 851 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943, o návrhu: FOREST HILL COMPANY, s.r.o., so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 46 379 878, zast.: BUGAN, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Bajkalská 25/A, 821 01 Bratislava, na pristúpenie do konkurzného konania

Rozhodnutie

Súd povoľuje vstup veriteľa: FOREST HILL COMPANY, s.r.o., so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 46 379 878, zast.: BUGAN, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Bajkalská 25/A, 821 01 Bratislava, na pristúpenie do konkurzného konania na majetok dlžníka: : 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943, vedeného pod č. k. 8K/7/2019.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 8K/7/2019
 • ICS 1119202616
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca