Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 691034

1. SENIOR CITY, a. s.

 • Konanie č. 691034
 • Vydaný 26.6.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 126 z roku 2019 2.7.2019
 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  81103   Bratislava
 • Navrhovatelia 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  81103   Bratislava
 • CURTIS, s. r. o.
  IČO: 45445851
  Mierové námestie 24
  91101   Trenčín
 • Mgr. Tomáš Michnica
  01001   Žilina
 • JURIKA & KELTOŠ
 • Bugan
Druh
Oznam
Oznam

P R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE spisovú značku: 8K/7/2019

(s poučením o procesných právach a povinnostiach)

Okresný súd Bratislava I

V právnej veci návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 1. SENIOR CITY a.s. , Župné nám. 3, 811 03 Bratislava

nariaďuje pojednávanie 15.08.2019 o 10.00 hod.

na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10 ( pracovisko Medená 22 ), 812 44 Bratislava,

miestnosť č. dv.: 114 prízemie

na ktoré sa predvoláva:

Navrhovateľ : CURTIS s.r.o., Mierové námestie 24, 911 01 Trenčín

Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).

Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)

Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)

Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)

Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.( § 183 ods. 1 CSP)

Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)

Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3 CSP)

Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.( § 183 ods. 4 CSP)

Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP)

Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).

Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou

V Bratislave, dňa 26. 06 .2019

JUDr. Katarína Bartalská

sudca

Za správnosť vyhotovenia: Barriová

e-mail: zuzana.barriova@justice.sk

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 8K/7/2019
 • ICS 1119202616
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská