Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 685167

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Konanie č. 685167
 • Vydaný 13.5.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 131 z roku 2019 10.7.2019
 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18
  82105   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506, správcom ktorého je: JUDr. Martin Aksamit, Michalská 14, 811 01 Bratislava, zn. správu: S1659, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu pri speňažovaní majetku úpadcu,

Rozhodnutie

Súd pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru ukladá správcovi: JUDr. Martin Aksamit, Michalská 14, 811 01 Bratislava, zn. správu: S1659 záväzný pokyn speňažiť majetok úpadcu zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, t.j. nehnuteľnosti podľa bodu b2) Alternatívy 1 žiadosti zo dňa 27.03.2019, t.j. vyhlásením verejnej obchodnej súťaže o najlepší návrh na postúpenie pohľadávok.

Ostatné body speňažovania sa uskutočnia za podmienok v zmysle žiadosti správcu zo dňa 27.03.2019.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/1/2014
 • ICS 1114201272
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca