Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 698034

1. SENIOR CITY, a. s.

 • Konanie č. 698034
 • Vydaný 23.8.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 173 z roku 2019 9.9.2019
 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  81103   Bratislava
 • Navrhovatelia 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  81103   Bratislava
 • CURTIS, s. r. o.
  IČO: 45445851
  Mierové námestie 24
  91101   Trenčín
 • Mgr. Tomáš MICHNICA, advokát
  Na Priekope č. 174/13
  01001   Žilina
 • JURIKA & KELTOŠ
 • BUGAN, advokátska kancelária
  Bajkalská 25/A
  82103   Bratislava
 • Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš
  Nám. sv. Anny 361/200
  91101   Trenčín
 • Mgr. Matej Ambroz
  Kominárska 2,4
  83104   Bratislava
Správcovia
 • Matej Ambroz, Mgr.
  IČO: 51664437
  Bernolákova 534/13
  06503   Podolínec
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa v 1. rade CURTIS, s.r.o., so sídlom Mierové námestie 24, 911 01 Trenčín, IČO: 45 445 851, zastúpený Advokátskou kanceláriou JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom Nám. Sv. Anny 361/200, 911 01 Trenčín a veriteľa v 2. rade FOREST HILL COMPANY, s.r.o., so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 46 379 878, zast.: BUGAN, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Bajkalská 25/A, 821 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943

Rozhodnutie

Súd ustanovuje dlžníkovi: SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943, predbežného správcu: Mgr. Matej Ambroz so sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, značka správcu S 1884.

Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 8K/7/2019
 • ICS 1119202616
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca