Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 698611

PANON OFFICE s.r.o.

 • Konanie č. 698611
 • Vydaný 28.8.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 175 z roku 2019 11.9.2019
 • Úpadca PANON OFFICE s.r.o.
  IČO: 44348916
  Holičská 42
  85105   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Bratislava I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: PANON OFFICE s. r. o., so sídlom Holíčska 42, 851 05 Bratislava, IČO: 44 348 916, správcom ktorého je: Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k.s., so sídlom kancelárie Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 51 426 226, zn, správcu: S1883, o návrhu spoločnosti KLIMEK 11, s.r.o., so sídlom Dominika Tatarku 11, 058 01 Poprad, IČO: 50 139 258, na potvrdenie prevodu pohľadávok. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.08.2019.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/33/2014
 • ICS 1114218922
 • Vydal Mgr. Peter Salaj
 • Vydal FN vyšší súdny úradník