Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 700427

BESTAFE s. r. o.

 • Konanie č. 700427
 • Vydaný 11.9.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 184 z roku 2019 24.9.2019
 • Úpadca BESTAFE s. r. o.
  IČO: 47588373
  Pannónska 14
  90021   Svätý Jur
 • Navrhovatelia BESTAFE s. r. o.
  IČO: 47588373
  Pannónska 14
  90021   Svätý Jur
 • Ing. Ľuboš Janček
  Dubová 3156/14
  90025   Chorvátsky Grob
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BESTAFE, s.r.o., so sídlom Pannónska 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47 588 373, správcom ktorého je: Ing. Ľuboš Janček so sídlom Chorvátsky Grob, 900 25, Dubová 3156/14, zn.sp.: S 1214, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,

Rozhodnutie

Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: BESTAFE, s.r.o., so sídlom Pannónska 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47 588 373, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§ 198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 37K/65/2018
 • ICS 1118213637
 • Vydal JUDr. Vladimír Sklenka
 • Vydal FN sudca