Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 701217

ASEK TZB, spol. s r.o.

 • Konanie č. 701217
 • Vydaný 23.9.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 189 z roku 2019 1.10.2019
 • Úpadca ASEK TZB, spol. s r.o.
  IČO: 35974249
  Hamuliakovo 424
  90043   Hamuliakovo
 • Navrhovatelia ASEK TZB, spol. s r.o.
  IČO: 35974249
  Hamuliakovo 424
  90043   Hamuliakovo
 • INSOLVENCY GROUP, k.s.
  Trnavská cesta 27/B
  83104   Bratislava
 • Daňový úrad Slovenskej republiky
  IČO: 42499500
  Ševčenkova 32
  85000   Bratislava
 • Colný úrad Bratislava
  Miletičova 42
  82459   Bratislava 26
Správcovia
 • INSOLVENCY GROUP, k. s.
  IČO: 48106364
  Trnavská cesta 27/B
  83104   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - ASEK TZB, spol. s.r.o. so sídlom Hamuliakovo 424, PSČ: 900 43, IČO: 35 974 249 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie na majetok dlžníka: ASEK TZB, spol. s.r.o. so sídlom Hamuliakovo 424, PSČ: 900 43, IČO: 35 974 249

Rozhodnutie

Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: ASEK TZB, spol. s.r.o. so sídlom Hamuliakovo 424, PSČ: 900 43, IČO: 35 974 249 .

Súd ustanovuje do funkcie správcu: INSOLVENCY GROUP, k.s. so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S 1768.

Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.

Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.

Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:

a) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;

b) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej osobe;

c) prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom;

d) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov;

e) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;

f) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;

g) urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;

h) vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§10 ZKR),

i) vykonanie právneho úkonu Dlžníka v pracovnoprávnych vzťahoch,

j) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako troch mesiacov;

k) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 50 000 Eur,

l) akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 50 000,- Eur, s výnimkou plnení vyplývajúcich z právnych úkonov dlžníka chválených správcom;

m) akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcií;

n) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;

o) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky; uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle ustanovenia § 124 ods. 7 ZKR vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.

Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:

1. Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "ZKR" ).

2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).

3. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.

4. V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:

- Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

- Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

- V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

- Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

- Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

- K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

- Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.

5. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 22 ods. 2 ZKR).

6. Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).

7. Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 8R/3/2019
 • ICS 1119210862
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca