Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1042794

: Hoeckle s.r.o.

 • Konanie č. 1042794
 • Vydaný 26.9.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 190 z roku 2019 2.10.2019
 • Úpadca : Hoeckle s.r.o.
  IČO: 36561380
Druh
Oznam
Oznam

Sp.zn. 31K/19/2017

OZNAM

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : Hoeckle s.r.o., so sídlom Klasov, Priemyselná ulica č. 462, IČO: 36561380, ktorého správcom je LawService Recovery, k. s., IČO: 47817003, so sídlom Zvolen, Stráž č. 223 a so sídlom kancelárie Nitra, Štefánikova trieda č. 9, uznesením č.k. 31K/19/2017 - 411 zo dňa 03.09.2019 potvrdil prevod pohľadávok v sume 40 838,45 eur pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2019.

V Nitre dňa 26.09.2019

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 31K/19/2017
 • ICS 4117222907
 • Vydal Mgr. Juraj Kopper
 • Vydal FN vyšší súdny úradník