Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1875194

Potraviny Kačka, a.s.

 • Konanie č. 1875194
 • Vydaný 01.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 193 z roku 2019 7.10.2019
 • Úpadca Potraviny Kačka, a.s.
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401   Lučenec
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Potraviny Kačka, a.s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zast. BEATOW PARTNERS, s. r. o., so sídlom Panenská 23, 811 03 Bratislava, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Rozhodnutie

Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Potraviny Kačka, a.s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 2K/12/2019
 • ICS 6119357581
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN sudca