Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 762070

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA,

 • Konanie č. 762070
 • Vydaný 30.9.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 193 z roku 2019 7.10.2019
 • Úpadca AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA,
  IČO: 36267805
  Leninova 1
  92522   Veľké Úľany
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 36 267 805, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 16552/T, správcom ktorého je: JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava, IČO: 42 359 023, uznesením č.k. 36K/33/2014-322 zo dňa 04.09.2018, potvrdil prevod pohľadávky z veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, na nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, v rozsahu pohľadávok vo výške 97.305,63 Eur, vedené v zozname pohľadávok pod. č. 4.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.09.2019.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 36K/33/2014
 • ICS 2114227429
 • Vydal Mgr. Petra Janeková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník