Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 936565

ADEST, a. s.

 • Konanie č. 936565
 • Vydaný 4.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 197 z roku 2019 11.10.2019
 • Úpadca ADEST, a. s.
  IČO: 34112961
  Rybany 2
  95636   Rybany
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť ADEST, a.s. v konkurze so sídlom 956 36 Rybany 2, Slovenská republika, IČO 34 112 961, ktorého správcom je JUDr. Barbora Koncová so sídlom kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1792, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto

Rozhodnutie

Správcovi JUDr. Barbora Koncová so sídlom kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1792 sa priznáva paušálna odmena vo výške

6 600,- eura.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38R/3/2018
 • ICS 3118207703
 • Vydal JUDr. Hana Hubináková
 • Vydal FN sudca