Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 960740

PaP AUTO, s. r. o. "v likvidácii"

 • Konanie č. 960740
 • Vydaný 7.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 197 z roku 2019 11.10.2019
 • Úpadca PaP AUTO, s. r. o. "v likvidácii"
  IČO: 36438405
  Čsl. armády 8
  03601   Martin
 • Navrhovatelia PaP AUTO, s. r. o. "v likvidácii"
  IČO: 36438405
  Čsl. armády 8
  03601   Martin
 • Peter Počil
  Tomčany 4816/52
  03601   Martin
 • Evarist Zuzan, JUDr.
  Horná 65A
  97401   Banská Bystrica
 • Slovenská konsolidačná, a.s.
  Cintorínska 21
  82101   Bratislava
 • Václav Jaroščiak, JUDr.
  M. Rázusa 14
  01001   Žilina
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PaP AUTO, s.r.o. "v likvidácii", Čsl. armády 8, 036 01 Martin, IČO: 36 438 405 uznesením 3K/27/2014-152 zo dňa 9.9. 2019 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 v celkovej výške 1.505,77 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 30 až 36 na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 3.10. 2019.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/27/2014
 • ICS 5114231547
 • Vydal JUDr. Zuzana Mrenová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník