Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 960828

TD improve, s.r.o.

 • Konanie č. 960828
 • Vydaný 7.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 198 z roku 2019 14.10.2019
 • Úpadca TD improve, s.r.o.
  IČO: 46701109
  Cesta k lesu 10288/22
  03601   Martin
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: TD improve, s.r.o., so sídlom Cesta k lesu 10288/22, 036 01 Martin, IČO: 46 701 109, ktorého správcom je: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., so sídlom kancelárie Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martina, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania, takto

Rozhodnutie

Povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 15.430,43 eur, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 47- 51.

Veriteľovi - Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania, v rozsahu postúpenej pohľadávky.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 9K/4/2018
 • ICS 5118211701
 • Vydal Mgr. Antónia Ďuranová
 • Vydal FN sudca